Allmänt avtal mellan Kund och Wiig Data AB 

1. Inledning

Dessa allmänna villkor äger tillämpning på Wiig Data ABs tillhandahållande av tjänster, såsom dessa definieras i det avtal om IT-tjänster, som träffats mellan Wiig Data AB och Kunden (nedan angivet som Tjänsten).

Dessa allmänna villkor, och det avtal om IT-tjänster inklusive bilagor, som träffats mellan Wiig Data AB och Kunden benämns i det följande gemensamt ”detta Avtal” eller ”Avtalet”.

Vid köp eller hyra av datorutrustning eller mjukvara via Wiig Data AB gäller den underliggande hård- eller mjukvaruleverantörens och tillverkarens villkor och Wiig Data ABs ansvar gentemot Kunden kan således i dessa fall aldrig omfatta mer än leverantörens/tillverkarens ansvar gentemot Wiig Data AB.
Detsamma gäller även andra- och tredjepartsprodukter som Wiig Data AB tillhandahåller i samband med, eller som en del av, Tjänsten. 
Produkter och utrustning förblir Wiig Data ABs egendom tills dess att de till fullo har betalats av Kunden.

De definitioner som anges i Avtalet skall, förutom där så uppenbart inte varit avsikten, ha samma betydelse överallt i Avtalet.  

2. Betalningsvillkor m m

Om inget annat är fastställd  på kundavtalet sker fakturering månadsvis i förskott för fasta arvoden (drift, licenser, support-avtal och liknande) samt i efterskott för löpande timdebitering med förfallodag senast trettio (30) dagar från fakturadatum.
Vid försenad betalning äger Wiig Data AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt lag samt ta ut påminnelseavgift och inkassoavgift. 

Samtliga avtal har en löptid av tolv (12) månader från och med den första fakturan,  om ingen annan period är fastställd i avtalet.

Samtliga arvoden och andra avgifter anges exklusive mervärdesskatt och andra eventuella nu och i framtiden på Tjänsten belöpande skatter och avgifter. 

Betalning skall ske i svensk valuta till det bank- eller postgirokonto som anges på fakturan. Vid betalningen skall alltid fakturanummer och Kundens namn anges. 

Om Kunden anser att en faktura är felaktig skall detta påtalas inom femton (15) dagar från fakturadatum. Har anmärkning mot faktura inte framställts inom denna tid äger Kunden inte längre rätt att göra denna gällande mot Wiig Data AB.  

För Tjänsten gäller de arvoden som anges i Avtalet. Vid av Kunden begärt arbete utanför normal arbetstid gäller följande:

Vardagar 18.00 – 22.00          timpris * 1,5
Vardagar 22.00 – 07.00          timpris * 2,0
Lördag/söndag och helger timpris * 2,0
Storhelger timpris * 3,0

Om inte annat framgår av Avtalet gäller som normal arbetstid åtta timmar per dag helgfria vardagar under tidsperioden 08:30– 17:30.

Om annat inte särskilt överenskommits har Wiig Data AB rätt till ersättning för faktiska reskostnader och, vid övernattning, gängse traktamente. Restid debiteras.

Wiig Data AB förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan ändra arvoden och avgifter om ändrad lagstiftning, kredit-, penning-,  valutapolitisk- eller annan myndighetsåtgärd föranleder därtill. 

Wiig Data AB förbehåller sig rätten att årligen, den 1 januari, uppdatera arvodet för Tjänsten motsvarande ökningen av SCB:s IT-Konsultindex.

3. Wiig Data AB - åtaganden

Wiig Data AB åtar sig att leverera Tjänsten till Kunden i enlighet med de villkor som anges i detta Avtal.

Tjänstens innehåll framgår av de specifikationer som tas fram i avtalet om IT-Tjänsten och dess bilagor.

Wiig Data AB skall utföra Tjänsten med, för ändamålet, kvalificerade och kompetenta medarbetare samt tillräckliga resurser.

Wiig Data AB förbinder sig att enbart behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet.

Wiig Data AB skall utse en kontaktperson för Kunden. Kontaktpersonens namn och kontaktuppgifter framgår av Avtalet. Byte av kontaktperson skall meddelas skriftligen.

Wiig Data AB åtar sig att under detta avtals giltighetstid upprätthålla en för branschen sedvanlig konsultansvarsförsäkring. 

4. Kundens åtaganden

Kunden förbinder sig att bereda Wiig Data AB tillgång till de lokaler och den utrustning och programvara som är erforderliga för att Wiig Data AB rättidigt skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal. På samma sätt skall Kunden, utan krav på ersättning, lämna Wiig Data AB sådan information, hjälp och dokumentation avseende Kundens IT-system,  IT-struktur samt dess integrering med Tjänsten som är erforderlig för att Wiig Data AB skall kunna fullgöra sina förpliktelser enligt detta Avtal.
Kunden skall utföra dessa åtaganden med för ändamålet kvalificerade och kompetenta medarbetare och tillräckliga resurser.

Kunden ansvarar för fel eller brister i utrustning och programvara etc som ägs eller på annat sätt tillhandahålls av Kunden.
Wiig Data AB är inte i något fall skyldiga att ha försäkring avseende av Kunden ägd, eller på annat sätt tillhandahållen, utrustning eller programvara.

Kunden förbinder sig att inte göra obehörigt intrång i Wiig Data ABs datorresurser, och inte heller andra datorresurser som är kopplade till Wiig Data AB, samt att aldrig förstöra information eller funktioner som tillhandahålls i Tjänsten. 

De tjänster, som ingår i Tjänsten, får inte i något fall användas på ett sådant sätt att skada eller intrång uppstår för Wiig Data AB eller tredje man.

Om Kundens användning av Tjänsten orsakar skada eller olägenhet för Wiig Data AB, eller tredje man, svarar Kunden ensam för sådan skada eller olägenhet.

Kunden ansvarar gentemot Wiig Data AB för samtliga slutanvändares handlingar.

Kunden förbinder sig att vid utnyttjandet av Tjänsten att till alla delar följa gällande lagar och förordningar. Däribland datalagen, personuppgiftslagen och andra tillämpliga bestämmelser.

Kunden äger och ansvarar för all data och information som Kunden hanterar eller publicerar inom ramen för Tjänsten. Det åligger Kunden att tillse att Tjänsten inte utnyttjas på ett sådant sätt att det av användare kan uppfattas som kränkande, stötande eller på annat sätt olämpligt.
Exempel på sådant utnyttjande är sk mailbombning och alla åtgärder som sker obehörigen eller som är olagliga.

Det skall alltid finnas ett avtal direkt mellan Wiig Data AB och ägaren till ett domännamn, under vilket webbsidor eller annan typ av information publiceras via Tjänsten.
Av varje webbsida skall tydligt framgå vilken organisation som är webbägare och ansvarig för sidornas publicering.

Kunden ansvarar alltid för allt material som publiceras på en webbsida. Detta oavsett om utformning etc läggs ut på tredje man.

Kunden ansvarar till alla delar för det material som publiceras via Tjänsten och att detta överensstämmer med god publicistisk sed.
I det fall Wiig Data AB finner att av Kunden har publicerat material som i något avseende inte motsvarar dessa krav har Wiig Data AB rätt att ta bort det aktuella materialet i avvaktan på att det klarläggs huruvida god publicistisk sed följts eller ej.

Kunden skall utse en kontaktperson för kontakterna med Wiig Data AB. Denna kontaktperson skall ha rätt att fatta bindande beslut och mottaga meddelanden från Wiig Data AB inom ramen för detta Avtal. Vid byte av kontaktperson skall Kunden skriftligen meddela Wiig Data AB detta.

Kunden förbinder sig att under en period av ett (1) år från uppdragets upphörande att inte anställa eller på annat sätt engagera någon person som är, eller under de senaste tolv månaderna varit, anställd hos Wiig Data AB. För det fall Kunden bryter mot detta åtagande skall Kunden utge ersättning till Wiig Data AB med fem (5) prisbasbelopp enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring per person som kontraktsbrottet avser.

5. Licenser

För det fall annat inte uttryckligen har överenskommits svarar Kunden för samtliga erforderliga licenser avseende sådan programvara etc som Kunden använder i sitt nyttjande av Tjänsten, t ex användarlicenser, serverlicenser etc. Detta oavsett om Tjänsten tillhandahålls via Wiig Data ABs utrustning eller via av Kunden ägd, eller på annat sätt tillhandahållen, utrustning. Kunden ansvarar vidare för att de aktuella licenserna tillåter att Wiig Data AB får utföra drift av Kundens utrustning och programvara.

Om det mellan Kunden och Wiig Data AB har överenskommits att Wiig Data AB svarar för någon av nyssnämnda licenser skall för dessa gälla de villkor som den ursprunglige licensgivaren tillämpar avseende de aktuella licenserna.
För det fall den ursprunglige licensgivaren ändrar prissättning etc avseende licenser som tillhandahålls Kunden av Wiig Data AB, skall Wiig Data AB med trettio (30) dagars varsel äga rätt att justera sina priser etc avseende de aktuella licenserna i förhållande till Kunden.
Den ursprunglige licensgivaren skall vidare äga samma rätt gentemot Kunden beträffande av licensgivaren ytterst tillhandahållna licenser, som licensgivarens licensvillkor och detta Avtal i övrigt ger Wiig Data AB i detta avseende.

Kunden är vidare skyldig att genast, vid Wiig Data ABs anfordran, uppgradera klientlicenser och andra erforderliga licenser för det fall de i Tjänsten ingående programvarorna byts ut eller förändras av Wiig Data AB.

6. Kundplacerad utrustning

Wiig Data AB har rätt att hos Kunden placera sådan dator-/nätverksutrustning som eventuellt måste stå i Kundens lokaler för att Wiig Data AB skall kunna tillhandahålla Tjänsten på ett effektivt sätt.

För det fall överenskommelse träffats mellan Wiig Data AB och Kunden om att Kunden skall ansvara för byte av backup-band avseende kundplacerad utrustning skall Wiig Data AB inte ha något ansvar för dem förrän banden överlämnats till behörig personal hos Wiig Data AB.
Wiig Data AB skall heller inte ha något ansvar för eventuell utebliven backup till följd av att Kunden inte skött bytet av backup-band på ett tillfredställande sätt.   
Wiig Data AB ansvarar inte i något fall för innehållet på backup-banden.

Det utrymme hos kunden där Wiig Data AB placerar server, och eventuell annan utrustning, skall vara låst och Wiig Data AB skall beredas tillgång till utrymmet när så begärs. 
Kunden ansvarar för att det utrymme hos kunden där Wiig Data AB placerar utrustning har erforderlig strömförsörjning, nätverksuttag samt en kylanläggning som innebär att temperaturen aldrig överstiger 23 grader Celsius.

Kunden äger inte rätt att utan Wiig Data ABs godkännande vidta några åtgärder med utrustning som tillhör Wiig Data AB, eller någon som tillhandahåller utrustningen åt Wiig Data AB. 

7. Nedsättning av arvode

Om Wiig Data AB och Kunden har kommit överens om nedsättning av arvode vid avvikelse från angivna servicenivåer utgör sådan nedsättning av arvode Kundens enda ersättning. Kunden äger således inte rätt att göra några andra påföljder gällande med avseende på driftsavbrott eller andra avvikelser från angivna nivåer eller åtgärder. 

8. Force majeure

Part är inte skyldig att fullgöra åtaganden om dess fullgörande försvåras till följd av strejk (såväl avtalsenlig som avtalsstridig), annan arbetskonflikt, sjukdom, storm, åska, översvämning, eldsvåda, krig, uppror eller upplopp, lagbud, beslag, fel i tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation, fördröjd leverans från underleverantör eller till följd av annan omständighet som vid avtalets ingående inte skäligen kunde förutses.
Har omständigheten varat längre än tre (3) månader, och påverkas avtalets fullgörande till väsentlig del, har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet gentemot den andra parten genom skriftligt meddelande säga upp avtalet med omedelbar verkan. 

9. Ansvar

Utöver vad som anges i punkt 7 ansvarar Wiig Data AB inte för fel eller skada som uppstår för Kunden med anledning av dennes anslutning till Tjänsten såvida inte Wiig Data AB orsakat skadan till följd av grov vårdslöshet eller uppsåt.

Wiig Data AB ansvarar inte i något fall för indirekt skada, utebliven vinst, skada hos tredje man, andra följdskador och ej heller för förlust av data. 

Wiig Data AB ansvarar heller inte i något fall för skador som beror på fel eller agerande hänförliga till underleverantörer eller andra utomstående parter.

Slutligen är Wiig Data ABs skadeståndsansvar per skada i samtliga fall begränsat till tio (10) gånger det vid skadetillfället gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Dock maximalt en miljon (1 000 000) kronor per kalenderår.
Serieskador är ett skadetillfälle.

Om Kunden inte påkallat ansvar inom en (1) månad från skadetillfället, äger Kunden inte längre rätt att utkräva ansvar av Wiig Data AB med anledning av den påstådda skadan.

10. Äganderätt till information

Kunden har samtliga rättigheter avseende de data och den information som Kunden ställer till Wiig Data ABs förfogande i samband med Tjänstens tillhandahållande, samt till resultatet av den behandling av data som Wiig Data ABs tillhandahållande av Tjänsten innebär.
Wiig Data AB har dock rätt att förfoga över sådan data och information i den utsträckning det är erforderligt för utförandet av Tjänsten.

Part ansvarar för att partens programvara inte utgör intrång i annans immateriella rättighet. Parten skall hålla den andra parten skadeslös för intrång i tredje mans immateriella rätt rörande den första partens programvara.
För det fall tredje man gör gällande att nyttjande av partens programvara strider mot tredje mans rättigheter, skall parten ansvara för att nödvändiga rättigheter erhålls eller att annan programvara införskaffas utan omkostnader eller driftstörningar för den andra parten.
Utöver vad som anges i denna punkt skall part inte ha något ansvar gentemot den andra parten till följd av intrång i tredje mans immateriella rättigheter.   

11. Sekretess

Ingendera part äger rätt att utan den andra partens, i förväg inhämtade, skriftliga samtycke till utomstående lämna ut uppgifter vilka:
 a) är skyddade enligt lagen (1990:409) om skydd av företagshemligheter, eller
b) rör den andra partens kunder, eller
c) av annan anledning normalt är att betrakta som konfidentiella, om detta inte är påkallat för fullgörandet av parts skyldigheter enligt detta Avtal.
Sekretesskyldigheten gäller inte information som är allmänt känd. 

Det åligger respektive part att tillse att denna sekretessbestämmelse iakttas även av parts personal och/eller anlitade uppdragstagare. 

Sekretessbestämmelsen gäller utan begränsning i tiden.

12. Förtida upphörande

Om ingen annan period är fastställd i Avtalet, samtliga avtal för support och drift eller licenser, gäller avtalet i tolv (12) månader från och med den första fakturan. 

Om part på ett väsentligt sätt bryter mot bestämmelserna i detta Avtal och inte vidtar rättelse inom tre (3) veckor från anmodan, äger den icke-felande parten rätt att säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande.

Part äger vidare rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om motparten försätts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller av någon annan anledning får anses vara på obestånd. 

Wiig Data AB äger alltid rätt att säga upp avtalet och eller stänga av Tjänsten vid mer än två (2) veckors dröjsmål med betalning av faktura. 

13. Effekt av avtalets upphörande

Vid avtalets upphörande skall Wiig Data AB till Kunden överlämna Kunden tillhörig utrustning, programvaror och information.

Wiig Data AB åtar sig även att vid avtalets upphörande i skälig omfattning bistå Kunden vid överföring av tjänster, utrustning och information till annan av Kunden anvisad part.
Wiig Data AB skall dock ha rätt till ersättning för sitt arbete i denna del enligt Wiig Data ABs vid denna tid gällande prislista.

Vid avtalets upphörande skall Kunden vidare ha rätt att, där så med hänsyn till tredje man kan ske, överta sådan utrustning, programvara, leasingavtal etc som Wiig Data AB införskaffat inom ramen för Tjänsten enbart för Kundens räkning.

14. Överlåtelse 

Kunden äger inte rätt att utan Wiig Data ABs i förväg inhämtade skriftliga medgivande överlåta, upplåta eller på annat sätt överföra sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta Avtal till någon annan.

15. Anlitande av underleverantörer

Wiig Data AB har rätt att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden enligt avtalet.

16. Meddelanden

Meddelanden som, enligt vad som sägs i detta Avtal, skall vara skriftliga skall sändas i rekommenderat brev till parts adress såsom denna anges i ingressen till detta Avtal. Meddelandet skall anses ha kommit part tillhanda tre (3) dagar efter det att det avsänts.

Meddelanden om planerade driftsavbrott eller systemunderhåll skall meddelas per E-post till den av Kunden utsedda kontaktpersonen.

17. Tvist

Tvist med anledning av tolkning och tillämpning av detta Avtal, och därmed sammanhängande rättsförhållande, skall avgöras av svensk allmän domstol och prövas enligt svensk rätt.